נתון מחושב:
סכום ההלוואה:
תקופה בשנים:
החזר חודשי:
ריבית שנתית:
מדד שנתי:
לוח סילוקין
ערך ללא הצמדה למדד ערך כולל הצמדה למדד
סה"כ החזר 772,073 935,435
סה"כ ריבית והצמדה 172,073 335,435
תשלום חודשי בסוף התקופה 4,289 6,212
במשכנתא עם הנתונים לעיל, יוצא שתשלם 1.56 ₪ עבור כל שקל בעוד שעם יעוץ הולם תוכל לשלם 1.47 ₪ עבור כל שקל